ANBI

0

ANBI

ANBI

Publicatie van gegevens ingevolge nieuwe regelgeving voor ANBI’s per 1/01/2014

Naam van de instelling

Stichting Museum Beelden aan Zee
RSIN/fiscaal nummer
802532925

Contactgegevens

Stichting Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag

070-3585857
www.beeldenaanzee.nl

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel het bevorderen van openbaar kunstbezit. De stichting beoogt haar doel te bereiken in samenwerking met de in ’s-Gravenhage gevestigde stichtingen Stichting Museum Beelden aan Zee en Stichting Het Sculptuur Instituut door onder meer het organiseren van tentoonstellingen, het geven van rondleidingen, het verstrekken van voorlichting en het uitbrengen van publicaties. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De inkomsten van de stichting worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. De stichting werft tot nu toe niet actief fondsen. Het vermogen wordt aangewend om eventuele exploitatieverliezen van Stichting Museum Beelden aan Zee en Stichting Het Sculptuur Instituut af te dekken.

Het vermogen van de stichting wordt conservatief beheerd door een beleggingscommissie gevormd uit leden van het bestuur aan de hand van een door het bestuur goedgekeurd beleggingsstatuut.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf of meer leden, van wie twee leden kwaliteitszetels bezetten. Het aantal leden wordt vastgesteld door het bestuur. De kwaliteitszetels worden ingevuld op voordracht van de oprichters van de stichting en hun nakomelingen  in de rechte lijn.

De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur heeft een aftredingsrooster vastgesteld. Een aftredend lid kan tweemaal worden herbenoemd.

De besturen van de stichting en van de Stichting museum Beelden aan Zee en Stichting Het Sculptuur Instituut vormen een personele unie.

Namen van de bestuurders

Ir. I.M. (Isaäc) Kalisvaart, voorzitter
E.F.T (Erick) van Engeland, penningmeester
Mw. Drs. K. (Karin) Doeksen-Kleykamp
Dr. P.C. (Piet) Scholten
J. E. A. (Egbert) Scholten
Mw. T.J. (Dorien) ter Haar (MBA)

Nevenfuncties bestuursleden

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor Jaarrekening zie jaarverslag 2022.
Klik hier voor de jaarverslagen van voorgaande jaren. 

Financiële verantwoording

Zie jaarrekening 2022.